O NAS

Specjalnością naszej firmy jest zarządzanie nieruchomościami wybudowanymi przez Grupę Masterm. Jako
firma zarządzająca posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie na poznańskim rynku.
Stawiamy na długofalowe relacje z naszymi klientami, których kompleksową opieką otaczamy już od
momentu odbioru lokalu.
Budynki, którymi zarządzamy, to przede wszystkim budynki wielorodzinne z funkcją usługową oraz budynki
biurowe, w sumie jest to ponad 50 tys. m2 powierzchni użytkowej i ponad 600 lokali mieszkalnych i usługowych.
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz wygodnym oprogramowaniem do obsługi wspólnot mieszkaniowych.
Przy obsłudze budynków współpracujemy z renomowanymi firmami.
Stawiamy na jakość i skuteczność, gdyż kierujemy się zasadą, że Państwa dom to nasza wizytówka.

KOMPLEKSOWA USŁUGA ZARZĄDZANIA
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI OBEJMUJE:

1. OBSŁUGĘ ADMINISTRACYJNĄ I PRAWNĄ

Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci
Zawieranie pozostałych umów niezbędnych do utrzymania nieruchomości, w tym umów dotyczących utrzymania porządku
i czystości oraz utrzymania zieleni
Kontrola realizacji zapisów umownych
Przygotowanie projektów uchwał oraz zebrań wspólnot
Ubezpieczenie nieruchomości
Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty
Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi organami administracji państwowej i samorządowej.
Dokonywanie rozliczeń mieszkań dotyczących centralnego ogrzewania, gazu, zimnej i ciepłej wody, odprowadzania ścieków
Zapewnienie dostępu do systemu informacji elektronicznej – panelu mieszkańca dostępnego online, pozwalającego na kontrolę
płatności oraz przegląd dokumentacji udostępnionej

2. OBSŁUGĘ KSIĘGOWO - FINANSOWĄ I WINDYKACYJNĄ

Prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej
Nadzorowanie rachunków bankowych
Nadzorowanie wpłat wnoszonych przez właścicieli
Windykację należności
Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego planu gospodarczego
Dokonywanie bieżących płatności zobowiązań nieruchomości.

3. OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ

Bieżącą kontrolę stanu technicznego nieruchomości
Usuwanie awarii i ich skutków
Przeprowadzanie remontów i napraw
Zlecanie okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie
Prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej
24- godzinną obsługę awarii